ANDMEKAITSETINGIMUSED
Viimati uuendatud: 28. juuni 2023.a.

Need andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas Kehtna Vesi osaühing (edaspidi ka „meie“) töötleb veevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuselepingu sõlminud klientide või nende esindajate isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku, s.o. andmesubjekti kohta. Nende andmekaitsetingimuste tähenduses on andmesubjekt Kehtna Vesi OÜ-ga teenuselepingu sõlminud klient või kliendi esindaja (nt juhul, kui teenuselepingu on sõlminud juriidiline isik, sealhulgas korteriühistu). Isikuandmete töötlemine tähendab mistahes isikuandmete või nende kogumitega tehtavaid toiminguid. Lähtume isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, edaspidi „üldmäärus“).

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Kehtna Vesi osaühing (kontaktandmed: Staadioni 10, Kehtna alevik, Kehtna vald 79001 Raplamaa 
tel +372 48 75231, info ät kehtnavesi.ee).
Meie andmekaitsespetsialist on Maret Salumäe (e-post: maret.salumae ät kehtna.ee).

  1. 2. Töödeldavad isikuandmed

Töötleme järgmiseid veevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuslepingu sõlminud klientide või nende esindajate isikuandmeid:
ees- ja perekonnanimi;
isikukood;
telefoninumber;
posti- ja e- posti aadress;
info kliendiga sõlmitud lepingute ja teenuste tarbimise kohta (nt sõlmitud ja lõppenud lepingud, kui palju vett tarbimiskohas kasutatakse);
aadress, kus teenust tarbitakse;
arveldus- ja finantsandmed (nt pangakonto andmed, esitatud arved, andmed maksete ja võlgnevuste kohta);
andmed kliendiga toimunud suhtluse kohta (nt esitatud avaldused, kliendi tehtud rikketeavitused, päringud, kaebused, vastused – sõltumata suhtluskanalist);
andmed võimalike vaidluste kohta.

Isikuandmed, mida töötleme, on reeglina saadud otse andmesubjektilt. Võime isikuandmeid saada ka muudest allikatest, eelkõige näiteks tarbimisandmeid kaugloetava veearvesti kaudu. Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel valed, peab isik sellest koheselt teatama.

  1. 3. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme nimetatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
Selleks, et täita teenuslepingust tulenevaid kohustusi. Kui klient on füüsiline isik, on sel eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)(b)). Kui klient on juriidiline isik, on sel eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi täita kliendiga sõlmitud lepingut (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).
Selleks, et täita meie õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sellised kohustused tulenevad näiteks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest, raamatupidamise seadusest ja maksualastest õigusaktidest. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie juriidiliste kohustuste täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)(c)).
Selleks, et vastata kliendi päringutele, avaldustele, kaebustele ja muule suhtlusele. Sõltuvalt suhtluse iseloomust võib sellisel juhul isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks olla kas lepingu täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)(b)) või meie õigustatud huvi tagada sujuv klienditeenindus (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).
Selleks, et koostada, esitada või kaitsta meie õigusnõudeid võimalike vaidluste korral. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).

  1. 4. Isikuandmete säilitamine ja jagamine

Isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kui see on ülalkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Üldjuhul säilitatakse isikuandmeid senikaua, kuni kliendil on meiega veevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuseleping, ning seejärel 7 aastat teenuselepingu lõppemise majandusaasta lõpust (nagu seda nõuab raamatupidamise seadus). Erandjuhtudel võime isikuandmeid hoida ka kauem, kui see on vajalik ülalkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks (näiteks vaidluste puhul kuni vaidluse lõpliku lahendamiseni).
Ligipääs isikuandmetele on meie töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Isikuandmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Isikuandmeid võime edastada ka meie teenusepakkujatele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel, näiteks IT-teenuste ja -lahenduste pakkujatele. Samuti võime oma juriidiliste kohustuste täitmise või oma õigustatud huvide kaitsmise eesmärgil isikuandmeid jagada nt audiitoritega, õigusnõustajatega või riigiasutustega (nt Maksu- ja Tolliamet, kohtud).
Me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

  1. 5. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades üldmäärusest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta ja tutvuda enda kohta töödeldavate andmetega;
õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist või andmete kustutamist ning õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
õigus andmete ülekandmisele teisele vastutavale töötlejale;
õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioonile, aadress Tatari 39, Tallinn 10134, tel 627 4135, e-post info@aki.ee).

Kui soovite saada lisainfot enda isikuandmete töötlemise kohta või kasutada enda andmesubjekti õiguseid, võtke meiega ühendust punktis 1 toodud kontaktandmetel. Vastame teie päringutele õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul, s.o. üldjuhul ühe kuu jooksul alates taotluse või päringu saamisest.

  1. 6. Andmekaitsetingimuste muutmine

Võime käesolevaid andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta. Teavitame sellest andmesubjekte võimalusel e-posti teel ning teeme muudetud andmekaitsetingimused teatavaks oma veebilehel www.kehtnavesi.ee.