Kehtna Vesi
Kehtna Vesi

OÜ Kehtna Vesi on Kehtna vallale kuuluv joogivee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutav ettevõtte

Kehtna Vesi on kunagiste Kehtna valla ja Järvakandi valla kommunaalettevõtete õigusjärglane

Meie aadress: Kooli 13-1, Kehtna alevik, Kehtna vald, 79001
reg.nr. 10332654

TÄHELEPANU ! Kehtna Vesi OÜ 100% omanik on Kehtna Vallavalitsus, seega alates 01.07.2019 saame vastu võtta vaid e-arveid

Kontor: +372 48 75 231
info ät kehtnavesi.ee

Liitu ühisveevärgiga
Liitu ühisveevärgiga

Kehtna vallas rajati 2018. aastal joogivee ja kanalisatsiooni tsentraalsed trassid Kaereperes ja Eidaperes. Nii kõnealustes alevikes kui võimalusel mujal saab liituda ühisveevärgiga.
Liitumiseks palun saata oma sooviavaldus e-kirjaga info ät kehtnavesi.ee
või helistage +372 75 231.
Väljastame Teile liitumise tehnilised tingimused, teisisõnu nõuded trasside ehitusele Teie krundil. Liitumispunktist edasi kliendi krundil tehtavad tööd tuleb kanda liitujal endal, soovi korral saame Teile teha ka vastava ehituspakkumise. Rõhutame, et tarbijana pole Teil kohustust tellida meilt trasside rajamist, küll aga on Teil kohustus teostatud tööd enne kaevise sulgemist meile ette näidata.
Krundipiiril asuvale liitumispunktile paigaldab mõõteseadme OÜ Kehtna Vesi, see jääb ettevõtte omandusse ning paigalduse ja mõõteseatme maksumuse katab samuti OÜ Kehtna Vesi.

Telli teenus
Telli teenus
 • Torustike survepesuauto
  Tühjendame septikud ja kuivkäimlad
 • Likvideerime kanalisatsiooni ummistused
 • Paigaldame joogiveefiltrid
 • Rajame joogivee- ja kanalisatsioonitrasse

info ät kehtnavesi.ee

 

 

Liitu ühisveevärgiga

Telli teenus

Teata veenäit !

Hooldustööd

Räägime puhtast joogiveest

Enamlevinud probleemid
Joogivee tootmisel ja tarbimisel on vee-ettevõte ja veetarbija vastakuti kolme peamise keemilise el
Veeproovide võtmine
Joogivee kvaliteeti, kontrollimise nõudeid ja analüüsimeetodeid reguleerib sotsiaalministri määrus.
Trasside hooldus
Kehtna vald asub põhjavee mõistes soode ja rabade keskel, ammutatavat toorvett iseloomustab kõrge o
Meie tarneahel
Vee-ettevõtted on suhteliselt sarnase tegevusmudeliga. Veehaardest (puurkaev või mageveekogu) ammu
Minu kodu veefilter
Puhta joogivee tarneahel annab parima tulemuse koostöös. Vee-ettevõttena näeme meie vaeva toorvee e
Õigusaktid
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusVeeseadusJoogivee tootmiseks kasutatava vee kvaliteedi- ja k

Meie töö arvudes

99
Veeotorustiku kilomeetrit
99
Puurkaevu
99
Veetöötlusjaama
99
Heitveepuhastit

Kontakt

 • E - R 09:00 - 16:30

 • Aadress: Kooli 13-1, Kehtna
 • Tel: +372 48 75 231
 • Email: info ät kehtnavesi.ee
 • Website: http://kehtnavesi.ee