Kehtna vallas rajati 2018. aastal joogivee ja kanalisatsiooni tsentraalsed trassid Kaereperes ja Eidaperes. Nii kõnealustes alevikes kui võimalusel mujal saab liituda ühisveevärgiga.
Liitumiseks palun saata oma sooviavaldus e-kirjaga info ät kehtnavesi.ee
või helistage +372 75 231.
Väljastame Teile liitumise tehnilised tingimused, teisisõnu nõuded trasside ehitusele Teie krundil. Liitumispunktist edasi kliendi krundil tehtavad tööd tuleb kanda liitujal endal, soovi korral saame Teile teha ka vastava ehituspakkumise. Rõhutame, et tarbijana pole Teil kohustust tellida meilt trasside rajamist, küll aga on Teil kohustus teostatud tööd enne kaevise sulgemist meile ette näidata.
Krundipiiril asuvale liitumispunktile paigaldab mõõteseadme OÜ Kehtna Vesi, see jääb ettevõtte omandusse ning paigalduse ja mõõteseatme maksumuse katab samuti OÜ Kehtna Vesi.