Vee-ettevõtted on suhteliselt sarnase tegevusmudeliga. Veehaardest (puurkaev või mageveekogu) ammutatakse toorvesi, veetöötlusjaamas see puhastatakse, edasi pumbatakse nõuetele vastava kvaliteediga joogivesi vahemahutisse ja sealtkaudu omakorda edasi maa-alustesse tarnetorustikesse, mis suubuvad lõpptarbija hoonesse. Köögis, vannitoas või tualetis voolab vesi peale tarbimist juba heitveekanalisatsiooni ning vee-ettevõtte ärastustorustik transpordib selle puhastusjaama, kust peale töötlust saab juba peaaegu puhta vee ärastada loodusesse.

Kehtna vallas ammutame kogu joogivee puurkaevudest, mida meie valduses on kokku 12. Reovee puhastus toimub 7 punktis, ametlikku purgimisteenust pakume 2 kohas – Kehtnas ning Järvakandis.

Kehtna piirkonna kahest puurkaevust üks toidab eraldi tuletõrjehüdrandi süsteemi ja teine joogiveesüsteemi. Vesi tuleb Siluri põhjaveekihist.
Joogivee puhastus toimub eelaeratsiooni ning raua- ja mangaanieraldusega läbi liivafiltri.
Järvakandi asulas ammutame joogivee kahest puurkaevust nii Siluri alumisest veehorisondist kui Silur-Ordoviitsiumi kihist. Joogivee puhastus toimub eelaeratsiooni ning raua- ja mangaanieraldusega läbi liivafiltri.
Eidaperes ammutame joogivee Siluri põhjakihist. Joogivee puhastus toimub raua- ning mangaanieraldusega läbi liivafiltri.
Kaerepere piirkonnas ammutame joogivee katlamaja ning Saunaküla puurkaevudest. Joogivee puhastus toimub eelaeratsiooni ning raua- ja mangaanieraldusega läbi liivafiltri. Katlamaja puurkaevu vesi ammutatakse Siluri põhjakihist, Saunakülas Ordoviitsium-Kambriumi kihist.
Lelles ammutame joogivee Siluri põhjakihist. Joogivee puhastus toimub raua- ning mangaanieraldusega läbi liivafiltri.
Lokuta külas ammutame joogivee Siluri põhjakihist. Joogivee puhastus toimub raua- ning mangaanieraldusega läbi liivafiltri.
Hertu külas ammutame joogivee Siluri põhjakihist. Joogivee puhastus toimub raua- ning mangaanieraldusega läbi liivafiltri.
Ingliste külas ammutame joogivee Silur-Ordoviitsiumi põhjakihist. Joogivee puhastus toimub raua- ning mangaanieraldusega läbi liivafiltri.

Reovee puhastus Kehtnast ja Kaereperest toimub läbi Kehtna biopuhasti (purgimispunkt, muda ärastus, biotiigid).
Reovee puhastus Järvakandis toimub läbi Järvakandi biopuhasti (purgimispunkt, muda ärastus, biotiigid).
Reovee puhastus Eidaperes toimub läbi annuspuhasti.
Reovee puhastus Lelles toimub läbi Bio100 tüüpi puhasti.
Reovee puhastus Lokutal toimub läbi Bio25 tüüpi puhasti koos biotiikidega.
Reovee puhastus Keavas toimub biopuhasti.
Reovee puhastus Hertus biotiikide.